ouders

 
U kunt als ouder verzekerd zijn van het feit dat uw kinderen bij ons in goede handen zijn. We zorgen voor goede leerresultaten in een prettige leeromgeving. We vinden het belangrijk dat ouders bij het leren van de kinderen betrokken zijn. Betrokken zijn betekent, dat u regelmatig aan uw kinderen vraagt wat ze op school hebben geleerd, maar ook dat u hen overtuigt van het belang van een goede opleiding en hun schoolloopbaan stimuleert. Succes op school heeft te maken met een goede school, maar uit onderzoek blijkt ook dat een stimulerende thuissituatie bijdraagt in het maatschappelijk succes en schoolresultaten van kinderen.
 
Daarvoor stellen wij u meerdere malen per jaar in de gelegenheid om met de leerkracht over de vorderingen van uw kinderen te spreken. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek van de leerkracht met ouders en leerlingen vanaf groep 5. In de loop van het jaar volgt er ook nog een huisbezoek van de leerkracht. Daarnaast worden er regelmatig koffieochtenden georganiseerd waar ouders geinformeerd worden over het werken in de groep van uw kind en soms gaat u ook nog even samen met uw kind aan de slag.

In de groepen 1 t/m 3 is er iedere ochtend een inloop voor ouders van 08.30-08.45 uur. U kunt  dan met de kinderen gericht aan opdrachten werken.
Uiteraard zijn er ook inloopochtenden bij de peutergroepen.
 

Aanwezig of afwezig zijn op school

Alle kinderen worden uiterlijk om 08.25 uur op school verwacht. De school is al om 08.00 uur open en bij de eerste bel vinden we het fijn als de ouders al afscheid van hun kind hebben genomen. Dan kunnen we om 08.30 uur met de lessen beginnen.
 • Graag horen wij het als uw dochter of zoon ziek is ‘s ochtends voor 08.30 uur.
 • Voor het afmelden voor de peuterspeelgroep belt u  naar 06-29093258
 • Voor het afmelden voor de groepen 1t/m 8, belt u  naar 0570-623575
 • Het kan voorkomen dat uw kind b.v. naar de tandarts of huisarts moet.  Maak dan het liefst een afspraak na 14.00 uur  zodat uw kind  ook geen lesstof mist die  later ingehaald moet worden.
 

Medezeggenschapsraad

Dit is een groep van ouders en leerkrachten die ongeveer zes keer per jaar vergaderen over schoolzaken. Zij bespreken alle schoolzaken in hun vergadering. Dat kan gaan over schooltijden, de inzet van leerkrachten, vakantieregelingen etc. In sommige gevallen hebben zij een adviserende rol. Ze kunnen de schoolleiding adviseren over schoolbeleid. In sommige gevallen heeft de raad instemmingsrecht. Zij moeten het beleid van de school goedkeuren en dan pas kan de schoolleiding het beleid uitvoeren. Ouders kunnen dus veel invloed uitoefenen op schoolzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de M.R. mevr. Marloes van den Beld. De MR bestaat uit de volgende leden:
 
Oudergeleding
 • Mevr. Bulthuis
 • Mevr. Cicek-Korkmaz
 • Mevr. Kocak-Assun
 • Dhr. Ganzevles (adviserend lid)
 
Personeelsgeleding
 • Mevr. Marloes van den Beld (voorzitter)
 • Mevr. Dilan Coskun (tijdelijk vervangen door Marloes de Heer)
 • Mevr. Dunja Miedendorp de Bie
 

Koffie ochtenden

Iedere jaargroep organiseert een aantal malen per jaar een koffie-ochtend.
Heel kort gezegd: wij willen u als ouder informeren over hetgeen er gedaan wordt in de groep. Op deze manier kunt u uw kind thuis stimuleren in hun schoolcarrière. Natuurlijk is er ook tijd voor allerlei vragen van uw kant. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om een keer te komen kijken in de groep van uw kind. U kunt dit tijdens de koffieochtend kenbaar maken.
 

Vrijwilligers

Ook in het Kindcentrum Rivierenwijk zijn er gewoon ouders, die zich inzetten voor allerlei activiteiten. Zo is er een moeder, die heel trouw iedere woensdagochtend aanwezig is bij de kleuters. Zij regelt en organiseert de kleuterbibliotheek. In de naschoolse activiteiten is er ook een groepje ouders die een ondersteunende taak hebben. Als school zijn we heel erg blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers!
 

Jaarverslagen Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk

 

Privacy

Hoe wij omgaan met gegevens vindt u in onze privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring van Kindcentrum Rivierenwijk.

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen ouders contact opnemen met de directeur-bestuurder van het kindcentrum.
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming (bij een (vermoeden van) een informatiebeveiligingsincident of een datalek): https://www.lumengroup.nl/contact-fg/
Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).